1. Partijen

1.1. Turkish Post en Telegram Corp. ("PTT") met hoofdkantoor in Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No: 2 06050 Ulus / ANKARA die de activiteiten uitvoert van http://www.PttTRade.com ("Website").

1.2. Internetlid dat zich abonneert op de website ("Lid")

2. Onderwerp van de overeenkomst

Het onderwerp van deze overeenkomst is het bepalen van de gebruiksvoorwaarden van de website die eigendom is van PTT.

3. Recht en verantwoordelijkheden van de partijen

3.1. Om lid te worden van de website, is het noodzakelijk om de leeftijd van achttien jaar te bereiken en niet tijdelijk of voor onbepaalde tijd door PTT van het lidmaatschap te worden uitgesloten in overeenstemming met deze overeenkomst en niet beperkt te zijn tot lidmaatschapsrechten. De voltooiing van de registratieprocedures op de hierboven vermelde manier zal niet resulteren in lidmaatschap van de website.

3.2. Het Lid aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe te handelen in overeenstemming met alle voorwaarden opgenomen in de Lidmaatschapsovereenkomst, alle regels gespecificeerd in de relevante delen van de Website en alle toepasselijke wetgevingen bij het uitvoeren van lidmaatschapsprocedures, het gebruik van de diensten van de Website, en het uitvoeren van enige procedure met betrekking tot de diensten op de website.

3.3. PTT kan het lidmaatschap activeren door de informatie van het lid goed te keuren of het lidmaatschapsverzoek zonder opgaaf van reden weigeren.

3.4. Het lid verklaart en verbindt zich ertoe dat de persoonlijke en andere informatie die hij / zij heeft verstrekt toen hij lid werd van de website, correct is voor de wet en dat hij / zij PTT en derden volledig en onmiddellijk zal vergoeden voor alle schade die zij zouden kunnen lijden. vanwege de onnauwkeurigheid van deze informatie. PTT is niet aansprakelijk voor het onderzoeken van de juistheid van de informatie en inhoud die door het Lid is verzonden of op de Website is geladen, gewijzigd of verstrekt, of om te verzekeren dat deze informatie veilig, nauwkeurig en in overeenstemming met de wet is en kan niet verantwoordelijk worden gehouden. voor enige schade die zal ontstaan ​​als gevolg van de onnauwkeurigheid van de vermelde informatie en inhoud. Om deze reden behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te eisen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.5. Het Lid zal het lidmaatschapswachtwoord niet aan een andere persoon of organisatie geven en het Lid heeft het recht om dit wachtwoord zelf te gebruiken. Om deze reden behoudt PTT zich het recht voor om alle soorten schadevergoeding en andere claims die voortvloeien uit dergelijk ongeautoriseerd gebruik te claimen tegen claims of eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.6. Het Lid aanvaardt reeds en verbindt zich ertoe dat het gebruik van deze Website geen inbreuk maakt op de rechten van derden die geen partij zijn bij de overeenkomst en dat het voldoet aan de bepalingen van de wettelijke wetgeving. Voor het overige zijn alle wettelijke en strafrechtelijke verplichtingen die ontstaan ​​volledig en exclusief bindend voor het lid. Om deze reden behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te eisen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.7. Het Lid mag de Website niet gebruiken op een manier die de openbare orde verstoort, de algemene moraal schendt, anderen stoort en lastigvalt, inbreuk maakt op de intellectuele en auteursrechten van anderen voor een onwettig doel. Bovendien mag het Lid niet handelen om anderen te verhinderen of te dwingen gebruik te maken van de diensten (spam, virussen, Trojaanse paarden, etc.). Daarom behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te claimen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.8. De ideeën en gedachten die door het lid op de website worden verklaard, geschreven en gebruikt, zijn volledig de persoonlijke meningen van het lid en binden de eigenaar van de mening. Deze opvattingen en gedachten hebben geen interesse en verband met PTT. PTT is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt geleden als gevolg van meningen en opvattingen die door het lid zijn verklaard en voor schade die het lid heeft geleden als gevolg van meningen en opvattingen van derden. Daarom behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te claimen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.9. PTT is niet aansprakelijk voor het ongeautoriseerd lezen van gegevens van leden en voor schade die kan optreden aan de gegevens. Het Lid heeft bij voorbaat afgesproken om geen vergoeding te vragen aan PTT voor enige schade die hij / zij lijdt als gevolg van het gebruik van de Website.

3.10. Het lid heeft ermee ingestemd om zonder toestemming geen toegang te krijgen tot de gegevens van andere leden of deze te gebruiken. Voor het overige behoren de hieruit voortvloeiende wettelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheden toe aan het lid. Daarom behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te eisen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten.

3.11. Het Lid dat een of meer van de artikelen genoemd in deze Lidmaatschapsovereenkomst schendt, is persoonlijk aansprakelijk voor deze schending in strafrechtelijke en juridische aspecten en zal PTT vrij houden van de juridische en strafrechtelijke gevolgen van deze schendingen. Om deze reden behoudt PTT zich het recht voor om elke vorm van schadevergoeding en andere claims tegen het Lid te eisen voor alle claims en eisen die tegen PTT kunnen worden ingesteld door derden of bevoegde autoriteiten. Bovendien, als het incident door deze overtreding binnen de reikwijdte van de wet wordt gebracht, behoudt PTT zich het recht voor om schadevergoeding te eisen tegen het lid wegens niet-naleving van de lidmaatschapsovereenkomst.

3.12.Copyright en / of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software en het ontwerp van de website worden beschermd door de toepasselijke wetgeving en kunnen niet zonder toestemming door het lid worden gebruikt, verworven of gewijzigd. Andere bedrijven en producten die op deze website worden genoemd, zijn handelsmerken van hun eigenaren en worden ook beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

3.13.Sommige informatie zoals de naam en het internetcontract (IP) -adres van de internetprovider die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de site, de datum en tijd van toegang tot de site, de pagina's die werden geopend op het moment dat ze online waren op de website en het internetadres van de website die voor directe toegang tot de site zorgen, kan door PTT worden verzameld voor de verbetering, ontwikkeling van de Website en / of binnen het wettelijk kader.

3.14. PTT kan de persoonlijke informatie van de leden gebruiken in de onderzoeken die zijn uitgevoerd voor specifieke voorkeuren en interesses van de leden om betere diensten te verlenen, haar producten en diensten te verbeteren, het gebruik van de website te vergemakkelijken, enz. PTT behoudt zich het recht voor om gegevens bij te houden. van de acties van het Lid op de Website.

3.15. Het lid verklaart en aanvaardt dat het met zijn duidelijke toestemming de presentaties van product- en dienstintroducties, advertenties, promoties, voordelen en andere klanttevredenheidsonderzoeken door PTT toestaat in het kader van de toepassingen die al van kracht zijn en / of zullen worden van kracht worden. Het lid verklaart en accepteert dat het toestemming geeft voor het verzamelen van persoonlijke en winkelinformatie die het in het verleden had gegeven terwijl het lid was van PttTrade en / of op andere manieren en / of het in de toekomst zal geven voor de bovengenoemde doeleinden, delen van hen bij een dochteronderneming of alle zakelijke partnerbedrijven van PTT, en gebruik of archivering door een dochteronderneming of alle zakelijke partnerbedrijven van PTT. Het lid verklaart en aanvaardt dat het toestemming geeft voor het verzamelen van de datum, zelfs nadat het lidmaatschap is beëindigd, tenzij het anders aangeeft, deze te delen met een dochteronderneming of alle zakelijke partnerbedrijven van PTT, en gebruik of archivering door een dochteronderneming of alle zakelijke partners. bedrijven van PTT. Het lid verklaart en aanvaardt dat PTT en alle bedrijven die haar dochterondernemingen / zakenpartners zijn, contact met haar mogen opnemen via internet, telefoon, sms, enz. Communicatiekanalen, tenzij anders vermeld. Het Lid verklaart en aanvaardt dat het geen enkele aanspraak kan maken op enig direct en / of indirect materieel en / of spiritueel, negatief en / of positief, kortom eventuele verliezen die zouden kunnen ontstaan ​​door het verzamelen, delen, gebruiken, archiveren en openen en zal PTT en haar dochterondernemingen / zakenpartnerbedrijven niet verantwoordelijk stellen. Als het Lid zijn / haar voorkeuren voor het delen van gegevens wil wijzigen, kan hij / zij dit verzoek doorsturen naar PTT via de communicatiekanalen die op de Website zijn gepubliceerd.

3.16. PTT kan de persoonlijke informatie van het lid uitleggen indien het hemzelf als een wettelijke noodzaak wordt gevraagd, alleen als het te goeder trouw acht om te voldoen aan de wettelijke vereisten of de aangemelde juridische procedures of om de rechten en eigendommen van PTT en aan PTT gelieerde ondernemingen te beschermen en te verdedigen / zakenpartners.

3.17. De nodige maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat de website vrij is van virussen en soortgelijke software. Om de ultieme veiligheid te garanderen, moet het Lid bovendien zijn eigen virusbeschermingssysteem leveren en de nodige bescherming bieden. In deze context wordt het Lid geacht te hebben aanvaard verantwoordelijk te zijn voor alle fouten en de directe of indirecte gevolgen daarvan die kunnen optreden in zijn software en besturingssystemen bij zijn / haar toegang tot de Website.

3.18. PTT behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website op elk moment te wijzigen, om enige dienst aan het Lid te wijzigen, om de Ledeninformatie en gegevens die op de Website zijn geregistreerd te beëindigen of te verwijderen.

3.19. PTT kan de voorwaarden van de lidmaatschapsovereenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en / of waarschuwing wijzigen, bijwerken of annuleren. Elke gewijzigde, bijgewerkte of ingetrokken bepaling is van toepassing op alle leden vanaf de datum van kennisgeving.

3.20.De partijen komen overeen, verklaren en verbinden zich ertoe dat alle computerrecords en alle records van PTT geldig bewijs vormen en dat dit een bewijscontract vormt.

3.21.In overeenstemming met deze lidmaatschapsovereenkomst heeft PTT de bevoegdheid om informatieve e-mail naar het e-mailadres en sms-berichten naar de mobiele telefoon van het lid te sturen, hoewel het lid geacht wordt te hebben ingestemd met het verzenden van deze informerende e-mail naar de elektronische post. e-mailadres en het informeren van sms-berichten naar de mobiele telefoon bij goedkeuring van deze lidmaatschapsovereenkomst.

3.22.PTT zal in ruil voor de geleverde diensten betalingen ontvangen en facturen uitgeven in overeenstemming met het lidmaatschapspakket en de diensten die zijn opgenomen in Bijlage-1 van deze overeenkomst.

3.23.Als het lid beweert dat niet is voldaan aan de vereisten van het lidmaatschapspakket waarvoor hij / zij heeft betaald, moet hij / zij de PTT hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. In dit geval kan PTT de rechten die beloofd zijn in het lidmaatschapspakket van het Lid onmiddellijk vaststellen na voltooiing van de vereiste beoordelingen of geen actie ondernemen door de claim niet als gepast te beschouwen. In het geval dat PTT het verzoek van het lid passend acht, maar de rechten die om welke reden dan ook in het lidmaatschapspakket zijn beloofd, niet vaststelt en als het lid daarom verzoekt, kan PTT het lidmaatschap annuleren. In dat geval, als het lidgeld vooraf door het lid wordt betaald, wordt het lid vooraf terugbetaald als er een lidmaatschapsgeld blijft dat op de datum van opzegging niet is gebruikt, na aftrek van de bankkosten enz. gebruikt bij de betaling van het lidgeld, wordt het deel van het lidgeld dat op de rekeningen van PTT staat over de periode die vanaf de datum van opzegging niet is gebruikt, na aftrek van de bankkosten etc. aan het lid teruggegeven; het lid aanvaardt bij voorbaat dat de verweerder van het lid voor de teruggave van het niet op PTT-rekeningen overgemaakte termijnbedrag alleen de desbetreffende bank is. Het bedrag dat moet worden gebaseerd op de berekening van het terug te betalen bedrag is alleen het bedrag dat door het lid is betaald vanaf zijn / haar eigen naam en rekening, vrij van eventuele aanmoedigingskosten enz. Gemaakt door PTT, onafhankelijk van het lid.

3.24.Links naar andere websites en / of andere inhoud die niet onder controle staan ​​van PTT en die eigendom zijn van en beheerd worden door andere derde partijen, kunnen via de website worden aangeboden. Deze links zijn bedoeld voor gemakkelijke toegang tot het lid en ondersteunen geen enkele website of de persoon die deze beheert. Er is geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot de informatie op de gelinkte website. PTT heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de websites en hun inhoud waartoe toegang wordt verkregen via de links op de website en de schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze sites valt onder de verantwoordelijkheid van het lid. PTT kan de toegang tot dergelijke gelinkte websites onderwerpen aan haar eigen schriftelijke toestemming of kan de toegang tot links die door PTT als ongepast worden beschouwd op elk moment beëindigen.

3.25.PTT controleert voortdurend de juistheid en actualiteit van de informatie die op haar website beschikbaar is. Ondanks de getoonde inspanning kan de informatie op de Website echter achterblijven bij daadwerkelijke wijzigingen en kan deze verschillen tussen de huidige status van de betreffende dienst of informatie en de status van de Website. Met betrekking tot de informatie op de website worden geen garanties of toezeggingen gegeven, expliciet of impliciet, over actualiteit, nauwkeurigheid, voorwaarden, kwaliteit, prestaties, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet beperkt tot hen, met het effect op andere informatie , diensten of producten die onafhankelijk of gerelateerd zijn en over hun volledigheid.

4. Annulering van de overeenkomst

4.1.De totale duur van deze overeenkomst tussen de partijen voor betaalde lidmaatschappen is 1 (één) jaar. Er is echter geen tijdslimiet voor de "gratis diensten" die worden aangeboden onder de naam "Startpakket" en het lidmaatschap wordt voortgezet tenzij een van de partijen deze Overeenkomst beëindigt.

4.2.Het lid kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen en verbindt zich er in dat geval toe en garandeert bij voorbaat dat het geen restitutie zal vragen. Het bepaalde in artikel 3.23 is voorbehouden.

4.3.PTT kan deze overeenkomst op elk moment beëindigen op voorwaarde dat dit schriftelijk of per e-mail wordt gemeld, en als deze beëindiging wordt veroorzaakt doordat het lid handelt in strijd met de overeenkomst, worden de door het lid betaalde vergoedingen niet terugbetaald, onverminderd alle wettelijke rechten van PTT.

4.4.In alle gevallen die wettelijk als overmacht worden beschouwd, is PTT niet aansprakelijk voor laattijdige uitvoering of niet-uitvoering van de bepalingen in deze overeenkomst. Deze en dergelijke omstandigheden worden niet beschouwd als vertraging of niet-nakoming of verzuim van PTT, noch is PTT aansprakelijk voor enige vergoeding voor dergelijke gevallen.

5. Geschillenbeslechting

De partijen komen overeen, verklaren en verbinden zich ertoe dat de regels van het Turkse recht zullen worden toegepast in elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst en dat de rechtbanken en handhavingsinstanties van Ankara bevoegd zijn om de geschillen op te lossen. PTT behoudt zich het recht voor om een ​​rechtszaak aan te spannen in het land waar het lid woont.

6. deugdelijkheid

6.1. Lidmaatschapsregistratie door het lid betekent dat het lid alle artikelen in de lidmaatschapsovereenkomst en andere PTTRADE-regels die op de website zijn gepubliceerd, heeft gelezen en aanvaard.

6.2. Deze overeenkomst, bestaande uit 6 (zes) artikelen en 2 (twee) bijlagen, treedt in werking door ondertekening en na lezing door de partijen, elektronisch goedgekeurd door het lid en niet verworpen door de PTT.

BIJLAGE 1: Lidmaatschapsmodel geselecteerd door het lid

BIJLAGE 2: KVKK verduidelijkingstekst

BIJLAGE 1   MODELLEN VOOR LIDMAATSCHAP
 Startpakket
 Zilver Pakket
 Gold Pakket
 Platinum Package
BIJLAGE 2
WET OP PERSOONLIJKE GEGEVENS
INFORMATIEVE TEKST

Merk op dat in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens (“PDPL”) nr. 6698 gepubliceerd in het staatsblad van 07.04.2016 en genummerd 29677, alle informatie (“persoonlijke gegevens”) die is verkregen / zal worden verkregen door ons bedrijf met de titel van gegevensbeheerder, die u hebt gedeeld / zal delen met ons bedrijf, die van u is, zal door ons bedrijf worden verwerkt in het kader dat hieronder wordt beschreven, en op manieren die zijn voorgeschreven in de vermelde wet en elke vorm van verwerking van uw gegevens, inclusief het verkrijgen van, het vastleggen, opslaan, bewaren, wijzigen, openbaar maken, verzenden van uw gegevens via automatische en niet-automatische middelen, en het toegankelijk maken van uw gegevens betekent "verwerking van persoonsgegevens".

DE DOELEINDEN EN JURIDISCHE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de doeleinden en wettelijke redenen van nakoming van de verplichtingen en verplichtingen van ons bedrijf, voornamelijk binnen de reikwijdte van postdienstenwet nr. 6475, bankwet nr. 5411, wet nr. 5549 ter voorkoming van het witwassen van misdaadinkomsten , Wet nr. 4358 over de popularisering van het gebruik van belastingidentificatienummer en van alle relevante nationale / internationale wetgevingen en de secundaire regelgeving gepubliceerd door nationale en / of internationale bevoegde autoriteiten (BTK, BRSA, CBRT, MASAK, TBB, enz.) op basis van dit reglement of op grond van de contracten waarbij hij partij is in verband met dit reglement zijn activiteiten (identificatie, bewaren van informatie, rapportage, informeren, etc.); inclusief het uitgeven van contracten voor alle producten en diensten die u hebt aangevraagd bij onze bedrijfsvestigingen (inclusief postkantoren), en het uitgeven van alle andere documenten en documenten (op papier of elektronisch), het verstrekken van dergelijke producten en diensten en om deze te onderhouden.

PERSONEN OF ENTITEITEN AAN WIE UW VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN VOOR DE BOVENSTAANDE DOELEINDEN

Al uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen, inclusief maar niet beperkt tot de individuen of organisaties (BRSA, CMB, CBT, MASAK, Risk Center of Banks Association of Turkey, gerechtelijke en administratieve autoriteiten, andere overheidsinstanties en organisaties en individuen) die het recht hebben en de bevoegdheid om de persoonlijke informatie op te vragen en te verwerken in het kader van de toestemming gegeven door alle nationale / internationale wetgevingen waarnaar hierboven wordt verwezen en / of binnen de vermelde wetgeving of overeenkomsten waarbij het een partij is, en financiële instellingen die vallen onder artikel 73 / 4 van bankwet nr. 5411, onze indirecte / directe binnenlandse / buitenlandse dochterondernemingen, zakenpartners of gelieerde ondernemingen, binnenlandse / buitenlandse / internationale, openbare / particuliere instellingen en organisaties, banken, fondsen, bedrijven en andere derden van wie service / ondersteuning / advies / financiering worden verstrekt of samenwerking wordt aangegaan of waarmee ons bedrijf een partner is voor project / programma / financiering.

METHODE EN JURIDISCHE REDEN VOOR HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Om wettelijke redenen die hierboven zijn beschreven, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verzameld door de hoofdkantoren van ons bedrijf, centrale / bijkantoren, postkantoren, geldautomaten, website, callcenter en via soortgelijke alle andere kanalen mondeling, schriftelijk of elektronisch via automatische of niet-automatische middelen.

ZONDER BEOORDELING VAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 28 VAN HET PDPL MET DE TITEL "UITZONDERINGEN", EIGENDOMSRECHTEN OP GROND VAN ARTIKEL 11 VAN DEZELFDE WET

Door bij ons bedrijf te solliciteren, hebt u de rechten om

(a) Lees of uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, of deze zijn verwerkt, de informatie die erop betrekking heeft, het doel waarvoor deze zijn verwerkt en of deze voor dat doel zijn gebruikt, en derden aan wie dergelijke gegevens zijn verstrekt overgedragen binnen het land of naar het buitenland,

b) om correctie te verzoeken als uw persoonlijke gegevens onvolledig of onjuist verwerkt zijn, uw persoonlijke gegevens opruimen of verwijderen in overeenstemming met de voorwaarden voorzien in artikel 7 van de wet en in deze context, dat de informatie over de transacties die door ons bedrijf worden uitgevoerd, gecommuniceerd aan derden.

c) bezwaar maken tegen de gevolgen die tegen u kunnen ontstaan ​​doordat uw persoonsgegevens uitsluitend door geautomatiseerde systemen worden geanalyseerd en beweren dat de schade wordt verholpen als u schade heeft geleden als gevolg van de illegale verwerking van uw persoonsgegevens.

Het is mogelijk om uw rechten onder dit artikel te gebruiken vanaf 07.10.2016, de ingangsdatum van de verordening, en we behouden ons het recht voor om van u de kosten te vorderen die door ons bedrijf moeten worden gemaakt om aan uw eisen te voldoen volgens het tarief gespecificeerd in artikel 13 van PDPL getiteld "aanvraag bij de datatoezichthouder".